TZ Mon

Name Type Alternative Names Magnitude RA DEC
TZ Mon Classical Cepheid Test 06:58:00.93 -00:22:33.46