Z Aur

Name Type Alternative Names Magnitude RA DEC
Z Aur LP Variable Star Test 10 06:01:45.5 53:18:18.9